Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Muzeum w Winnej Górze oddział Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Winnej Górze.

Data publikacji strony internetowej: [ 2018-08-07 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-09-22 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie wszystkie komponenty interfejsu użytkownika oraz ważne grafiki mają kontrast 3:1 względem sąsiadujących kolorów;
 • Kolorystyka strony powstała bez uwzględnienia potrzeb osób niedowidzących i mających kłopot z kolorami. Brak możliwości zmiany kontrastu.
 • osoby słabowidzące nie mają możliwości stopniowej zmiany rozmiaru czcionki, zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • nie wszystkie obrazy na stronie mają tekst alternatywny oraz odpowiednie podpisy;
 • serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wyłączeniem są dokumenty prawne oraz informujące np. o prowadzonych przetargach publicznych.
 • serwis zawiera też dokumenty PDF, których treść stanowią skany z dokumentów prawnych lub rozporządzeń Dyrekcji. Mają formę graficzną
 • Serwis używa sformułowań typu „więcej”, wyróżnione kolorem i przenoszącym do podstrony rozszerzającej informacje. Brak wyjaśnienia co znajduje się na podstronie.
 • W serwisie jest tylko jeden sposób nawigacji- mapa strony. Brak wyszukiwarki.
 • Fokus nie jest wyraźnie widoczny na wszystkich elementach aktywnych.
 • Brak możliwości zmiany języka treści strony odpowiednio oznakowanej w kodzie strony.
 • na stronie nie działają skróty klawiaturowe. nawigacja po stronie jest utrudniona

 

Wyłączenie:

 • Na serwisie nie są publikowane multimedia w postaci filmów. Na stronie znajdują się odnośniki do filmów na kanale portalu youtube.com. Każdy nowy film wstawiony na portal będzie opatrzony napisami, których zamieszczenie będzie możliwe poprzez narzędzia serwisu.
 • Brak multimediów audio, które uruchamiają się automatycznie.

 

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Sylwią Malchrzycką poprzez adres mailowy s.malchrzycka@dobrzyca-muzeum.pl lub pod numerem telefonu 62 74-13-039 wew. 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, informację o preferowanym sposobie kontaktu oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając jednocześnie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

INFORMACJE DLA GOŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W Winnej Górze (pałac)

Wejście do pałacu prowadzi przez park i bramę główną. Wejście dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione poprzez schody główne bez poręczy oraz poprzez brak windy. Przemieszczenia się po salach pałacu wymaga również wejścia na piętro przez schody.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Na parterze nowej części gmachu głównego znajdują się kasa i szatnia oraz toalety które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze pałacu znajdują się sale przeznaczone na wystawę.

Na ekspozycje stałe znajdujące się na piętrze konieczne jest przejście przez schody z poręczą. Obsługa Muzeum służy pomocą osobom zainteresowanym zwiedzaniem. Brak tablic ułatwiających zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których zaznaczono miejsca eksponowania obrazów i rzeźb posiadających opisy w języku braille’a.

Brak tłumacza języka migowego.

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi. Na teren parku można wejść z psem asystującym.